Log in
E-mail
Password
Show password
Remember
Forgot password ?
Become a member for free
Sign up
Sign up
New member
Sign up for FREE
New customer
Discover our services
Settings
Settings
Dynamic quotes 
OFFON

SINA CORPORATION

(SINA)
SummaryQuotesChartsNewsRatingsCompany 
SummaryMost relevantAll NewsAnalyst Reco.Other languagesPress ReleasesOfficial PublicationsSector newsMarketScreener Strategies

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I COELI FASTIGHET II AB (publ)

03/29/2021 | 08:21am EDT
Pressmeddelande 
Stockholm 2021-03-29 
 
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I COELI FASTIGHET II AB (publ) 
 
 
Aktieägarna i Coeli Fastighet II AB (publ), 559173-7548, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 april 2021 kl. 
10.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 24-26 i Stockholm. 
 
ANMÄLAN OCH RÄTT ATT DELTAGA VID STÄMMAN 
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen 
den 21 april 2021, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 måndagen den 26 april 2021 på adress Coeli Fastighet 
II AB (publ), Sveavägen 24-26, 111 57 Stockholm, per telefon 08-506 223 00 eller via e-post: info@coeli.se. Vid anmälan 
ska uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav. 
 
I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud måste behörighetshandlingar, såsom exempelvis 
fullmakter och registreringsbevis, vara tillgängliga vid stämman. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även 
biläggas anmälan. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär som finns 
tillgängligt på bolagets hemsida, www.coeli.se. 
 
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt 
inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta 
i god tid före onsdagen den 21 april 2021, då sådan omregistrering ska vara verkställd. 
 
FÖRSLAG TILL DAGORDNING 
1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande vid stämman 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
4. Godkännande av dagordning för stämman 
5. Val av en eller två justeringspersoner 
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 
8. Beslut 
a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och 
koncernbalansräkningen 
b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen 
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar 
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor 
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter 
11. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
12. Val av revisor 
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 
14. Förtydliganden om kostnader bolaget kan belastas av 
15. Avslutande av årsstämma 
 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Styrelsens förslag till vinstdisposition (punkt 8 b) 
Styrelsen föreslår att bolagets resultat överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas. 
 
Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (punkt 9) 
Bolagets största aktieägare Coeli Private Equity Management II AB föreslår att årsstämman beslutar om att arvode till 
styrelsen, för perioden från årsstämman år 2021 till nästkommande årsstämma, ska utgå med 125 000 kronor till 
styrelsens ordförande samt ett prisbasbelopp till styrelseledamot Jan Nordström. Inget arvode för styrelsearbete 
föreslås utgå till Mikael Larsson. 
 
Arvode till revisor föreslås utgå enligt löpande räkning. 
 
Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter (punkt 10) 
Bolagets största aktieägare Coeli Private Equity Management II AB föreslår att årsstämman beslutar om att styrelsen ska 
bestå av tre (3) styrelseledamöter och att inga styrelsesuppleanter ska utses. 
 
Val av styrelseledamöter och suppleanter (punkt 11) 
Bolagets största aktieägare Coeli Private Equity Management II AB föreslår att Mikael Larsson, Helena Liljedahl och Jan 
Nordström omväljs till ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. 
Till ordförande för styrelsen föreslås omval av Helena Liljedahl. 
 
Val av revisor (punkt 12) 
För tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslår styrelsen att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers AB väljs till bolagets revisor med Leonard Daun som huvudansvarig revisor. 
 
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13) 
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagets 
ledande befattningshavare enligt nedanstående. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktör i bolaget. 
Riktlinjerna för ersättning till styrelsen och ledande befattningshavare ska gälla till slutet av årsstämman 2022 och 
innebär att ersättningsfrågor behandlas och beslutas av styrelsen i sin helhet. 
 
Ingen fast lön eller rörlig ersättning utgår till ledande befattningshavare i bolaget. Ledande befattningshavare ska 
kunna erhålla ersättning för arbete för bolagets räkning genom andra bolag i koncernen. 
 
Fast lön till styrelsen ska uppgå till högst 125 000 kronor per år per ledamot. Ingen rörlig ersättning utgår till 
styrelsen. I den mån styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet, ska konsultarvode 
och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå. 
 
Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda 
skäl som motiverar det. 
 
 
Förtydliganden om kostnader bolaget kan belastas av (punkt 14) 
 
Enligt det prospekt som godkändes av Finansinspektionen den 20 december 2020 och publicerades av bolaget samma dag kan 
bolaget belastas av transaktionskostnader enligt följande (samtliga uppgifter nedan anges exklusive moms): 
 
"Engångsavgifter vid Bolagets fastighetsinvesteringar för att förvärva en fastighet för värdering, juridisk rådgivning, 
mäklararvode mm. Uppgår till högst 0,60 % av investeringsposten (insatt kapital samt kreditfinansiering)." 
 
Bolagets styrelse föreslår att bolagsstämman godkänner följande förtydligande, innebärande att externa mäklararvoden 
inte inkluderas i den maximala transaktionsavgiften vid avyttringar samt att transaktionsavgifter uppkommer även vid 
avyttring av fastigheter: 
 
Transaktionsavgifter som uppstår vid Bolagets fastighetsinvesteringar och avyttringar uppgår till högst 0,60% av 
investeringsposten (insatt kapital samt kreditfinansiering) eller försäljningspriset. Detta inkluderar bland annat 
värdering, juridisk rådgivning och due diligence. Eventuella externa mäklararvoden vid avyttringar tillkommer utöver 
den maximala kostnaden om 0,60%. Syftet med att använda externa mäklare vid avyttringar är att maximera 
försäljningspriset. 
 
ANTALET AKTIER OCH RÖSTER 
Antalet aktier i bolaget är 2 079 900, fördelat på 500 000 preferensaktier P1 och 1 579 900 preferensaktier P2. 
Preferensaktier P1 berättigar till tio röster vardera och preferensaktier P2 berättigar till en röst vardera. Det 
totala antalet röster i bolaget är således 6 579 900. 
 
RÄTT TILL UPPLYSNINGAR 
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan 
väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett 
ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska 
situation samt om bolagets förhållande till annat koncernbolag. 
 
HANDLINGAR TILL STÄMMAN 
Årsredovisning med redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer senast från den 8 april 2021 att anslås på 
bolagets hemsida, www.coeli.se, samt finnas tillgängligt hos bolaget på bolagets kontor med adress Sveavägen 24-26, 111 
57 Stockholm. Handlingarna kommer vidare kostnadsfritt att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin 
postadress. 
________________________ 
 
Stockholm i mars 2021 
Coeli Fastighet II AB (publ) 
Styrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
För ytterligare information, kontakta 
 
Jakob Pettersson, verkställande direktör, Coeli Fastighet II AB 
Telefon: 072 402 08 62 
Mail: jakob.pettersson@coeli.se 
Informationen har lämnats för offentliggörande den 29 mars 2021 klockan 14:20 CEST. 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dokument: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I COELI FASTIGHET II AB (publ) 

1179314 2021-03-29

(END) Dow Jones Newswires

March 29, 2021 08:20 ET (12:20 GMT)

All news about SINA CORPORATION
06/07Sina-Led Consortium Said to Be in Final Talks to Buy Stake in Yoozoo Games
CI
03/29KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I COELI FASTIGHET II AB (publ)
DJ
03/29KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I COELI FASTIGHET I AB (publ)
DJ
03/29AMUNDI PHYSICAL METALS PLC : Final Terms -19-
DJ
03/26Coeli private equity 2016 ab och coeli private equity ab går samman
DJ
03/26Coeli private equity 2016 ab och coeli private -2-
DJ
03/26CNI Nordic 5 AB (publ) årsredovisning avseende räkenskapsåret 2020
DJ
03/25Coeli Private Equity 2016 AB (publ) årsredovisning avseende räkenskapsåret 20..
DJ
03/24Media och Games Invest har framgångsrikt slutfört en tap-emission på 40 miljo..
DJ
03/23SINA CORPORATION(NASDAQGM : SINA) dropped from FTSE All-World Index
CI
More news
Analyst Recommendations on SINA CORPORATION
More recommendations
Chart SINA CORPORATION
Duration : Period :
SINA Corporation Technical Analysis Chart | SINA | KYG814771047 | MarketScreener
Managers and Directors
Guo Wei Chao Chairman & Chief Executive Officer
Hong Du President & Chief Operating Officer
Yi Zhang Chief Financial Officer
Jia Cheng Liu Senior Investment Manager
Song-Yi Zhang Independent Director
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
SINA CORPORATION2.08%2 584
FACEBOOK INC36.57%1 051 822
KUAISHOU TECHNOLOGY0.00%50 927
TWITTER, INC.15.03%49 601
MATCH GROUP, INC.5.87%44 306
BUMBLE INC.0.00%6 576