Log in
E-mail
Password
Show password
Remember
Forgot password ?
Become a member for free
Sign up
Sign up
New member
Sign up for FREE
New customer
Discover our services
Settings
Settings
Dynamic quotes 
OFFON
 1. Homepage
 2. Equities
 3. Sweden
 4. Nasdaq Stockholm
 5. Novotek AB
 6. News
 7. Summary
    NTEK B   SE0000567752

NOVOTEK AB

(NTEK B)
  Report
SummaryQuotesChartsNewsCalendarCompanyFinancials 
SummaryMost relevantAll NewsOther languagesPress ReleasesOfficial PublicationsSector news

Novotek AB : Halvårsrapport januari - juni 2021

08/17/2021 | 08:01am EDT

Halvårsrapport Januari - juni 2021 * Rörelseintäkterna uppgick till 199,3 (158,2) MSEK, varav 108,8 (76,9) under andra kvartalet. * Rörelseresultatet uppgick till 24,5 (16,5) MSEK, varav 16,0 (9,2) under andra kvartalet. * Resultatet efter skatt uppgick till 19,1 (11,7) MSEK, varav 12,6 (6,7) under andra kvartalet. * Resultat, hänförligt till moderbolagets aktieägare, per aktie uppgick till 1,8 (1,1) kronor, varav 1,2 (0,6) under andra kvartalet. * Orderingången uppgick till 194,2 (159,8) MSEK, varav 108,8 (74,1) under andra kvartalet. * Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 27,5 (33,7) MSEK, varav 16,9 (16,0) under andra kvartalet. Marknadsläge Novoteks utveckling under första halvåret av 2021 var god på de flesta av våra marknader. Intresset för digitalisering har ökat under första halvåret av 2021. Kunderna efterfrågar i högre grad lösningar inom inhämtning, överföring samt lagring av data, vilket är ett av Novoteks starkaste områden. Uppdateringar och förbättringar av befintliga kundsystem bidrog också positivt till utvecklingen. Strategiska och viktiga händelser under andra kvartalet Vi har fortsatt våra satsningar i UK och Schweiz men även startat ett initiativ kring digital transformation. Som ett led i detta anställdes en ansvarig för detta område, Veronika Grozdanovska med lång erfarenhet av digital transformation och med lång internationell erfarenhet hos bland annat General Electric (GE). Hon ingår i koncernledningen och har ansvar för all innovation och nya kunderbjudande i Novotekgruppen. Utsikter Läget framöver i olika marknader, industrier och applikationer bedöms mycket skiftande. Intresset för investeringar hos våra kunder inom Digitalisering, Cyber security och Industri 4.0 bedöms fortsatt påverka utvecklingen positivt. Osäkerheten ligger i takten, men det digitala är framtiden och Corona-utbrottet kommer att påskynda utvecklingen vi sett under 2010-talet. En tydlig trend är dock att större initiativ är mindre intressanta utan det viktigaste är att ta små steg och se resultat innan man fortsätter. Resultat och finansiell ställning Omsättning och resultat Perioden april - juni 2021 Novotekkoncernen redovisar för andra kvartalet 2021 ett rörelseresultat på 16,0 (9,2) miljoner kronor. Resultat per aktie uppgick till 1,2 (0,6) kronor. Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 108,8 (76,9) miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 14,7 (12,0) procent. Perioden januari-juni 2021 Novotekkoncernen redovisar för första halvåret 2021 ett rörelseresultat på 24,5 (16,5) miljoner kronor. Resultat per aktie uppgick till 1,8 (1,1) kronor. Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 199,3 (158,2) miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 12,3 (10,4) procent. Kassaflöde och finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden januari-juni 2021 till 27,5 (33,7) miljoner kronor. Novotekkoncernen har en soliditet om 50,4 (54,8) procent. Likvida medel uppgick till 101,0 (96,7) miljoner kronor och räntebärande skulder till kreditinstitut uppgick till 0,0 (0,0) miljoner skulder. Händelser efter balansdagen Inga specifika händelser efter räkenskapsårets utgång finns att notera. Personal Antalet anställda har under perioden januari till juni 2021 ökat med sexton personer. Den 30 juni 2021 uppgick antalet anställda till 152 jämfört med 131 föregående år. Investeringar Bruttoinvesteringar under det första halvåret 2021 i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,2 (0,0) miljoner kronor. Aktivering av utvecklingsutgifter under det första kvartalet 2021 uppgick till 0,1 (0,7) miljoner kronor. Moderbolaget Rörelseintäkterna uppgick för det första halvåret 2021 till 5,4 (4,6) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 23,1 (3,6) miljoner kronor. I resultatet ingår utdelning från koncernbolag med 23,9 (4,3) miljoner kronor. Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 6,1 (12,2) miljoner kronor. Risker och osäkerhetsfaktorer Koncernen bedriver verksamhet med affärer som är förknippade med olika risker och osäkerheter. Inga närståendetransaktioner, övriga risker eller andra osäkerhetsfaktorer, förutom vad som ovan har redovisats i denna halvårsrapport, har förändrats under perioden i jämförelse med dem som kommenterades i senaste avgivna delårsrapport. För ytterligare beskrivning av koncernens risker hänvisas till senaste offentliggjorda årsredovisning. Redovisningsprinciper Denna halvårsrapport har godkänts av styrelsen för offentliggörande. Novoteks halvårsrapport har upprättats enligt International Financial Reporting Standards, IFRS, sådan den antagits av Europeiska Unionen med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering. Halvårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Rådets rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person. Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats som i årsredovisningen för 2020. Finansiella instrument Förutom villkorad tilläggsköpeskilling och tillkommande köpeskilling, har Novotek för närvarande inga andra finansiella instrument som värderas till verkligt värde utan alla andra finansiella tillgångar och skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Novotek bedömer att det inte finns några väsentliga skillnader mellan verkligt värde och bokfört värde avseende de finansiella tillgångarna och skulderna. Kommande rapporttillfällen 11 november 2021 Delårsrapport januari - september 2021 17 februari 2022 Bokslutskommuniké januari - december 2021 Underskrift Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som ­Novotek AB, och de företag som ingår i koncernen, står inför. Malmö 17 augusti 2021 Novotek AB Styrelsen Göran Andersson Ordförande Claes Lindqvist Charlotta Johnsson Fredrik Larsson Anna Bjelm Tobias Antius Verkställande direktör Information För ytterligare information kontakta: Tobias Antius CEO och verkställande direktör 040-316915, 073-6338915 tobias.antius@novotek.com Jonas Hansson CFO 040-316932, 073-6338932 jonas.hansson@novotek.com Halvårsrapporten har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer. Denna information är sådan som NOVOTEK AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti, 2021 kl. 14:00 (CET). Verksamheten Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT och Automation, vilka effektiviserar kundens informationshantering och produktionsprocesser. Genom ingående kunskaper om kundernas branscher och produktionsprocesser kan Novotek, genom att kombinera produkter och kringtjänster såsom konsulting och utbildning samt totala systemlösningar, säkerställa att våra kunder bibehåller och utvecklar sin konkurrenskraft. Vi har valt att kalla detta för den rätta mixen av produkter, tjänster och lösningar. Viktiga branscher är energi, infrastruktur, järn & stål, kemi & petrokemi, livsmedel, läkemedel, papper & massa, tillverkning samt VA. Novotek-aktien är noterad på OMX Nasdaq Nordic, Nordiska listan, Small cap sedan juni 1999. Som exempel på kunder kan nämnas: AkzoNobel, Arla, Astra Zeneca, Ericsson, Fortum, Jotun, Korsnäs, Lego, Novo Nordisk, Pfizer, Saab, Sandvik, Stora Enso, Tetra Pak, Vattenfall, Volvo, Maxit och AAK. Novotek AB, Box 16014, 200 25 Malmö Tel : 040-316900 Fax: 040-947617 www.novotek.com info@novotek.com Organisationsnummer: 556060-9447

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dokument: Novotek halvårsrapport 2021

Språk:    Svenska 
Företag:   Novotek AB 
       Höjdrodergatan 18 
       21239 Malmö 
       Sverige 
Telefon:   040 316 900 
ISIN:     SE0000567752, SE556060944701 
EQS News ID: 1227057 

Novotek AB / 78 Halvårsrapport Spridning av Svenska Regulatoriska Nyheter, en tjänst från EQS Group. Utfärdaren av informationen är ensam ansvarig för innehållet i detta meddelande.

 
Slut på meddelande EQS News-Service 
=------------------------------------------------------------------------------------ 

1227057 2021-08-17

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1227057&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

August 17, 2021 08:00 ET (12:00 GMT)

Stocks mentioned in the article
ChangeLast1st jan.
DENMARK OMXC 20 0.36% 1768.841414 Real-time Quote.20.30%
NOVOTEK AB 2.52% 65 Delayed Quote.43.44%
All news about NOVOTEK AB
10/11NOVOTEK : Do you create digital waste in the cloud?
PU
08/31NOVOTEK AB (OM : NTEK B) acquired 40% stake in TG Alpha for €0.2 million ($0.24 million).
CI
08/30NOVOTEK : The use of AI in industrial applications takes manufacturing to completely new l..
PU
08/30NOVOTEK : What is Transformation?
PU
08/26Novotek förvärvar aktier i bolag i Tyskland
DJ
08/17NOVOTEK AB : Halvårsrapport januari - juni 2021
DJ
08/17Novotek AB Reports Earnings Results for the Second Quarter Ended June 30, 2021
CI
05/07NOVOTEK : Appoints New Chief Innovation Officer
MT
05/07NOVOTEK : announces an addition to their management team..
PU
05/07Novotek utökar ledningen
DJ
More news
Financials
Sales 2020 319 M 36,8 M 36,8 M
Net income 2020 28,4 M 3,28 M 3,28 M
Net cash 2020 85,4 M 9,86 M 9,86 M
P/E ratio 2020 16,5x
Yield 2020 3,39%
Capitalization 689 M 79,5 M 79,6 M
EV / Sales 2019 1,11x
EV / Sales 2020 1,20x
Nbr of Employees -
Free-Float 38,1%
Chart NOVOTEK AB
Duration : Period :
Novotek AB Technical Analysis Chart | NTEK B | SE0000567752 | MarketScreener
Technical analysis trends NOVOTEK AB
Short TermMid-TermLong Term
TrendsNeutralBullishBullish
Income Statement Evolution
Managers and Directors
Axel Tobias Antius Chief Executive Officer
Jonas Hansson Chief Financial Officer
Lars Göran Andersson Chairman
Claes Åke Lindqvist Independent Director
Hans Fredrik Larsson Independent Director
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
NOVOTEK AB43.44%78
ORACLE CORPORATION47.36%260 602
SAP SE17.78%172 804
SERVICENOW, INC.20.48%131 399
DOCUSIGN, INC.17.17%51 239
HUBSPOT, INC.99.50%37 176