Log in
E-mail
Password
Show password
Remember
Forgot password ?
Become a member for free
Sign up
Sign up
New member
Sign up for FREE
New customer
Discover our services
Settings
Settings
Dynamic quotes 
OFFON
  1. Homepage
  2. Equities
  3. Sweden
  4. Nasdaq Stockholm
  5. Bambuser AB (publ)
  6. News
  7. Summary
    BUSER   SE0009663834

BAMBUSER AB (PUBL)

(BUSER)
  Report
SummaryQuotesChartsNewsRatingsCalendarCompanyFinancialsConsensusRevisions 
SummaryMost relevantAll NewsOther languagesPress ReleasesOfficial PublicationsSector news

Bambuser : Valberedningens f÷rslag till beslut / Nomination Committee's proposal for a resolution

08/23/2021 | 10:54am EDT

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ledamöter.

Val av nya styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att Sonia Gardner och Jørgen Madsen Lindemann ska väljas till nya styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Det noteras att Alexander Macintyre på egen begäran har valt att avgå som styrelseledamot. Om stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag kommer styrelsen att bestå av Joel Citron (ordförande), Mikael Ahlström, Karin Karlström, Carl Kinell, Mark Lotke, Sonia Gardner och Jørgen Madsen Lindemann.

Sonia Gardner (född 1962) har en filosofie kandidatexamen från Clark University samt en juristexamen från Cardozo School of Law. Sonia Gardner är medgrundare och verkställande direktör i Avenue Capital Group, en global alternativ investeringsförvaltare med över 11 miljarder dollar under förvaltning. Hon ansvarar för förvaltningen av bolaget som hon grundade tillsammans med sin bror 1995. Sonia var tidigare styrelseordförande i den globala styrelsen för 100 Women in Finance och är nu ordförande emeritus. Sonia Gardner är ledamot av Client Advisory Board vid Citi Private Bank. Sonia Gardner är Goodwill-ambassadör för FN:s kapitalutvecklingsfond (UNCDF). I denna roll arbetar Sonia Gardner för att ge kvinnor tillgång till ekonomiska resurser för att starta och utveckla företag, lyfta sina familjer ur fattigdom samt hjälpa till att uppnå FN:s hållbarhetsmål. Sonia Gardner är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt till bolagets större aktieägare.

Jørgen Madsen Lindemann (född 1966) har en gymnasieexamen från Gentofte Gymnasium. Jørgen Madsen Lindemann är styrelsemedlem i Miinto Group och WaterBear Network. Han har tidigare innehaft roller såsom koncernchef för Modern Times Group MTG AB samt varit styrelseledamot i Zalando SE. Jørgen Madsen Lindemann är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Bolagets valberedning bedömer att Sonia Gardner och Jørgen Madsen Lindemann har en kompetens och bakgrund som passar väl för bolagets styrelsearbete och att valet av dessa ligger väl i linje med de diskussioner som förts inom valberedningen kring kompetensutveckling och jämställdhet.

Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna

Valberedningen föreslår, under förutsättning av att nyval sker enligt ovan, att Sonia Gardner och Jørgen Madsen Lindemann ska erhålla ett årligt styrelsearvode i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman 2021 för styrelseledamöterna Mikael Ahlström och Karin Karlström, proportionerligt i förhållande till mandattidens längd fram till årsstämman 2022.

THE NOMINATION COMMITTEE'S PROPOSAL FOR A RESOLUTION

Determination of the number of board members

The Nomination Committee proposes that the Board of Directors should consist of seven members.

Election of new board members

The Nomination Committee proposes that Sonia Gardner and Jørgen Madsen Lindemann be elected as new board members for the period until the next Annual General Meeting. It is noted that Alexander Macintyre, at his own request, has decided to resign as a board member. If the Meeting resolves in accordance with the Nomination Committee's proposal, the Board of Directors will consist of Joel Citron (chairman), Mikael Ahlström, Karin Karlström, Carl Kinell, Mark Lotke, Sonia Gardner and Jørgen Madsen Lindemann.

Sonia Gardner (born 1962) has a B.A in Philosophy from Clark University and a J.D. from the Cardozo School of Law. Sonia Gardner is President, Managing Partner and Co-Founder of Avenue Capital Group, a global alternative investment manager with over $11 billion in assets under management. She is the Partner in charge of managing the firm, which she co-founded with her brother in 1995. Sonia previously served as Chair of the Global Board of Directors of 100 Women in Finance, and continues to serve as Chairman Emeritus. She currently serves as a member on the Client Advisory Board of Citi Private Bank. Ms. Gardner is the United Nations Capital Development Fund (UNCDF) Goodwill Ambassador for Gender Equality in Access to Finance. Her focus is advocating for ways to give women access to economic resources to start and grow businesses, lift their families out of poverty, and help achieve the U.N.'s Sustainable Development Goals. Sonia Gardner is independent in relation to the company and its management as well as to the company's major shareholders.

Jørgen Madsen Lindemann (born 1966) has an upper secondary education from Gentofte Gymnasium. Jørgen Madsen Lindemann is currently a board member of Miinto Group and WaterBear Network. He has previously held roles such as the President and Chief Executive Officer of Modern Times Group MTG AB and board member of Zalando. Jørgen Madsen Lindemann is independent in relation to the company and its management and dependent in relation to the company's major shareholders.

The Nomination Committee assesses that Sonia Gardner and Jørgen Madsen Lindemann have competence and backgrounds that are well suited for the work of the company's Board of Directors and that the election of Sonia Gardner and Jørgen Madsen Lindemann is well in line with the discussions held within the Nomination Committee regarding competence development and gender equality.

Resolution of fees for the board of directors

The Nomination Committee proposes, subject to new elections in accordance with the above, that Sonia Gardner and Jørgen Madsen Lindemann shall receive a yearly board fee in accordance with the fee level resolved by the 2021 Annual General Meeting for Mikael Ahlström and Karin Karlström, proportional to the length of their term until the 2022 Annual General Meeting.

2 / 2

Disclaimer

Bambuser AB published this content on 23 August 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 23 August 2021 14:53:02 UTC.


ę Publicnow 2021
All news about BAMBUSER AB (PUBL)
10/14BAMBUSER : Launches Phygital Solutions - Revitalizing Physical Retail Spaces With New Hybr..
AQ
10/14Bambuser Launches Phygital Solutions, Revitalizing Physical Retail Spaces with New Hybr..
CI
10/08BAMBUSER : CEO Joins Zenith DREAMHERS To Shed Light on Women and Diversity
AQ
10/08BAMBUSER : Launches BamTalks - A Global Live Video Shopping Event Series Live from Stockho..
AQ
09/30BAMBUSER : Joins Echangeur BNP Paribas, Strengthening the presence in the French market
AQ
09/30Bambuser AB Joins Echangeur Bnp Paribas, Strengthening the Presence in the French Marke..
CI
09/24BAMBUSER : Enters Into New Agreement for $200,000
AQ
09/24Bambuser AB Enters into New Agreement for $200,000
CI
09/21BAMBUSER LIVE SHOWCASE : Weekly highlights #15
PU
09/21BAMBUSER LIVE SHOWCASE : Weekly highlights #16
PU
More news
Financials
Sales 2021 156 M 18,1 M 18,1 M
Net income 2021 -182 M -21,1 M -21,1 M
Net cash 2021 501 M 58,2 M 58,2 M
P/E ratio 2021 -24,5x
Yield 2021 -
Capitalization 4 483 M 521 M 521 M
EV / Sales 2021 25,5x
EV / Sales 2022 13,1x
Nbr of Employees 216
Free-Float 85,2%
Chart BAMBUSER AB (PUBL)
Duration : Period :
Bambuser AB (publ) Technical Analysis Chart | BUSER | SE0009663834 | MarketScreener
Technical analysis trends BAMBUSER AB (PUBL)
Short TermMid-TermLong Term
TrendsBullishNeutralNeutral
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus BUY
Number of Analysts 0
Last Close Price 22,02 SEK
Average target price 18,00 SEK
Spread / Average Target -18,3%
EPS Revisions
Managers and Directors
Maryam Ghahremani Chief Executive Officer
Sara Lundell Chief Financial Officer
Joel-Tomas Citron Chairman
Martin Storsj÷ Co-Chief Technology Officer
Pontus HymÚr Co-Chief Technology Officer
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
BAMBUSER AB (PUBL)31.46%521
ADOBE INC.21.99%290 281
WORKDAY INC.13.10%67 206
AUTODESK, INC.-5.30%64 018
TWILIO INC.4.38%62 589
ROPER TECHNOLOGIES, INC.8.35%49 242