Log in
E-mail
Password
Show password
Remember
Forgot password ?
Become a member for free
Sign up
Sign up
New member
Sign up for FREE
New customer
Discover our services
Settings
Settings
Dynamic quotes 
OFFON
News: Latest News
Latest NewsCompaniesMarketsEconomy & ForexCommoditiesInterest RatesBusiness LeadersFinance Pro.CalendarSectors

COELI PRIVATE EQUITY 2016 AB OCH COELI PRIVATE EQUITY AB G┼R SAMMAN

03/26/2021 | 11:01am EDT
Pressmeddelande 
Stockholm 2021-03-26 
 
 
COELI PRIVATE EQUITY 2016 AB OCH 
COELI PRIVATE EQUITY AB GÅR SAMMAN 
 
Styrelserna för Coeli Private Equity AB (publ) ("CPE") och Coeli Private Equity 2016 AB (publ) ("CPE 2016") föreslår 
att bolagen går samman genom en aktiebolagsrättslig fusion ("Fusionen"). Styrelserna har enhälligt beslutat om formerna 
för samgåendet baserat på en gemensam fusionsplan ("Fusionsplanen"). Fusionen genomförs genom att CPE 2016 uppgår i 
CPE, varvid aktier i CPE 2016 byts mot nya aktier i CPE. 
 ? Fusionen sker med en utbytesrelation som innebär att varje preferensaktie P1 i CPE 2016 ersätts med 0,0628 nya 
  stamaktier i CPE och varje preferensaktie P2 i CPE 2016 ersätts med 1,9166 nya stamaktier i CPE. Fusionen är 
  föremål för godkännande vid bolagsstämma i respektive bolag under maj månad och beräknas vara genomförd under 
  augusti 2021. 
 ? Styrelserna för CPE och CPE 2016 anser att Fusionen är till fördel för respektive bolag och dess aktieägare. Båda 
  styrelserna anser att utbytesrelationen är skälig och rekommenderar enhälligt sina respektive aktieägare att 
  godkänna Fusionen. 
 ? Styrelsernas förslag stöds av bolagens större aktieägare Coeli Holding Fastighet I AB och Coeli Private Equity 
  Management II AB som har åtagit sig att rösta för styrelsernas förslag vid respektive bolagsstämma. Coeli Holding 
  Fastighet I AB representerar, per den 31 december 2020, ca 18,4 procent av aktierna och rösterna i CPE och Coeli 
  Private Equity Management II AB representerar per den 31 december 2020 ca 70,5 procent av aktierna och 96 procent 
  av rösterna i CPE 2016. 
 ? Henrik Arfvidsson är idag VD i både CPE och CPE 2016 och han kommer fortsatt att vara VD för det sammanslagna 
  bolaget. 
 
Bakgrund och motiv 
CPE bildades 2018 i syfte att vara övertagande bolag i samband med genomförandet av en sammanslagning av de årsfonder 
som etablerats inom Coelikoncernen under perioden från år 2007 till 2015.[1] CPE äger inga aktier eller andra 
värdepapper i CPE 2016 och innehar inte heller i övrigt några finansiella instrument som ger CPE en finansiell 
exponering motsvarande ett innehav av aktier i CPE 2016. Coeli Private Equity Management II AB, som per den 31 december 
2020 äger samtliga utestående preferensaktier P1 i CPE 2016 motsvarande ca 70,5 procent av aktierna och ca 96 procent 
av rösterna, är dock ett helägt bolag till Coeli Holding AB. Coeli Holding AB äger i sin tur samtliga utestående aktier 
i Coeli Holding Fastighet I AB som innehar ca 18,4 procent av aktierna och rösterna i CPE per den 31 december 2020. 
CPE och CPE 2016 är båda verksamma inom private equity och har som affärsidé att erbjuda sina aktieägare en möjlighet 
att investera i ett portföljkoncept baserat på investeringar i s.k. buy-out fonder och selektiva investeringar i andra 
private equity-fonder samt direkta investeringar, som annars normalt inte är tillgängliga för mindre investerare. Ett 
samgående mellan bolagen bygger således på en tydlig logik med utgångspunkt i bolagens likartade verksamhet, strategi 
och mål, samt samsyn på förvaltningsmodell. Samgåendet förväntas skapa en mer attraktiv investeringsportfölj med en 
balanserad mix av såväl mindre som medelstora, främst onoterade bolag, på den nordiska riskkapitalfondmarkanden. 
Därtill skapar sammanslagningen ett för kapitalmarknaden attraktivt investeringsalternativ. 
Styrelserna i CPE och CPE 2016 har utrett förutsättningarna för ett samgående mellan bolagen och anser att det 
huvudsakligen skulle medföra följande fördelar för aktieägarna i respektive bolag: 
 ? Effektivt kapitalutnyttjande genom att CPE efter samgåendet kommer att ha mer kapital och därmed kan göra fler 
  löpande investeringar utan att behöva beakta levnadstiden för CPE 2016; 
 ? Avkastningsstrukturen i CPE i och med att allokeringen av vinstmedel förbättras för investerarna i CPE 2016 genom 
  att förvaltningsavgiften om tidigare 0,9 procent i CPE 2016 och den tidigare årliga utdelningen som CPE 2016 
  betalade till Coeli Asset Management AB om 1,35 procent försvinner. I CPE är de avtalade fasta avgifterna kopplade 
  till drift- och regulatorisk efterlevnad 0,5%; 
 ? Större marknadsvärde för CPE, vilket sannolikt leder till ett ökat intresse från en bredare krets av 
  aktieanalytiker och investerare. Det förväntas i sin tur att leda till en fungerande andrahandsmarknad som gör att 
  investeraren kan sälja av aktieinnehav när denne så önskar; och 
 ? Lägre kostnader i CPE i förhållande till det förvaltade kapitalet än vad CPE 2016 har, vilket dels beror på att de 
  fasta kostnaderna kommer att slås ut över ett betydligt större kapital och antal investerare, dels på att CPE 
  kommer att kunna göra långsiktiga åtaganden mot underliggande riskkapitalfonder i högre utsträckning än vad CPE 
  2016 kan. Andra kostnadssynergier som sammanslagningen bedöms leda till är minskade kostnader för redovisning, 
  rådgivare, personal och andra kostnader förknippade med CPE 2016. 
 
Styrelserna och större ägare ställer sig bakom Fusionen 
De båda bolagens styrelser anser att ett samgående är till fördel för respektive bolag och dess aktieägare samt att 
utbytesrelationen är skälig, varför de båda styrelserna var för sig enhälligt rekommenderar aktieägarna i respektive 
bolag att rösta för ett godkännande av Fusionsplanen vid de bolagsstämmor som är planerade att hållas den 18 maj 2021. 
Styrelsen i CPE 2016 har inhämtat en så kallad Fairness Opinion beträffande utbytesrelationen från den finansiella 
rådgivaren Skarpa AB.[2] Rådgivaren har uttalat att den anser utbytesrelationen vara skälig ur finansiell synvinkel för 
CPE 2016:s aktieägare. 
Styrelsernas förslag stöds av bolagens större aktieägare Coeli Holding Fastighet I AB och Coeli Private Equity 
Management II AB som har åtagit sig att rösta för styrelsernas förslag vid respektive bolagsstämma. Coeli Holding 
Fastighet I AB representerar, per den 31 december 2020, ca 18,4 procent av aktierna och rösterna i CPE och Coeli 
Private Equity Management II AB representerar per den 31 december 2020 ca 70,5 procent av aktierna och 96 procent av 
rösterna i CPE 2016. 
 
Fastställande av utbytesrelation 
Styrelserna för CPE och CPE 2016 anser att Fusionen är till fördel för respektive bolag och dess aktieägare. Båda 
styrelserna anser även att utbytesrelationen är skälig och denna uppfattning stöds av en så kallad Fairness Opinion 
inhämtad från den finansiella rådgivaren Skarpa AB. 
Vid bestämmandet av en skälig utbytesrelation för såväl CPEs som CPE 2016 aktieägare, har styrelserna för de båda 
bolagen beaktat flera faktorer. 
Styrelserna har vid värdering av CPE 2016:s utestående preferensaktier P2 baserat värdet på redovisat eget kapital per 
den 31 december 2020, justerat för väsentliga förändringar under perioden fram till och med den 26 mars 2021. Sådana 
väsentliga förändringar kan exempelvis utgöras av så kallade exits (avyttring av innehav i de underliggande 
riskkapitalfonderna). En justering är gjord i bolagen då den finska private equity fonden Intera III avyttrade ett 
portföljbolag under mars månad. CPE 2016 påverkades positivt med en förändring av substansvärdet med 10 procent. CPE 
påverkades med en substansvärdeökning om 0,4 procent. CPE 2016 upprättar sin redovisning baserat på att finansiella 
instrument och därmed de underliggande fondinnehaven värderas till verkligt värde. Beträffande CPE 2016:s innehav i 
underliggande riskkapitalfonder har styrelserna utgått från de värderingar av fonderna som rapporterats av förvaltarna 
i respektive fond och som i samtliga fall har baserats på och upprättats i enlighet med Invest Europe Investor 
Reporting Guidelines utgivna av Invest Europe (tidigare European Private Equity & Venture Capital Association, EVCA). 
Styrelserna har vid värdering av CPE 2016:s utestående preferensaktier P1 (som samtliga innehas av Coeli Private Equity 
Management II AB) baserat värdet på (i) kvotvärdet på de aktier som Coeli Private Equity Management II AB innehar och 
(ii) de preferensrättigheter som dessa preferensaktier P1 ger i form av utdelningsrätt om 1,35 procent av i CPE 2016 
totalt inbetalt kapital. Coeli Private Equity Management II AB kompenseras för detta värde genom att tilldelas 31 385 
stamaktier i CPE som fusionsvederlag. Antalet stamaktier som Coeli Private Equity Management II AB erhåller har 
beräknats baserat på den kvarvarande förvaltningsavgiften (0,9 procent) och utdelningsrätten (1,35 procent) samt den 
förväntade livslängden (år 2028) i CPE 2016. Avgifterna och utdelningen har antagits sjunka över kvarvarande tid i takt 
med att portföljbolag antas avyttras. Förvaltningsavgiften rabatteras med 33 procent i CPE 2016 och för den framräknade 

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 26, 2021 12:00 ET (16:00 GMT)

Latest news "Companies"
03:26pWheat finds two-week high on strong global demand
RE
03:24pEg group is imposing a 30 stg limit on fuel because of Ĺunprecedented customer demand’ in uk - the times political editor tweet
RE
03:22pSri Lanka to cease building coal-fired plants, aims to be net-zero emitter by 2050
RE
03:22pCISCO : Cloud Native Security Using Infrastructure as Code
PU
03:22pINTEL : Breaks Ground on Two New Leading-Edge Chip Factories in Arizona
BU
03:19pMARINE PETROLEUM TRUST : TRUSTEE'S DISCUSSION AND ANALYSIS OF FINANCIAL CONDITION AND RESULTS OF OPERATIONS (form 10-K)
AQ
03:19pDr. Edgar Diaz, Respected Veterinarian and Technical Expert, Joins Swine Team
BU
03:15pU.s. says huawei chief financial officer meng wanzhou, who has entered a deferred prosecution agreement, admitted she failed to tell the truth about huawei’s operations in iran
RE
03:15pFront Month ICE Brent Crude Rose 3.65% This Week to Settle at $78.09 -- Data Talk
DJ
03:15pBruce Power receives regulatory approval for new lifesaving medical isotope production
GL
Latest news "Companies"