Log in
E-mail
Password
Show password
Remember
Forgot password ?
Become a member for free
Sign up
Sign up
New member
Sign up for FREE
New customer
Discover our services
Settings
Settings
Dynamic quotes 
OFFON
News: Latest News
Latest NewsCompaniesMarketsEconomy & ForexCommoditiesInterest RatesBusiness LeadersFinance Pro.CalendarSectors

COELI PRIVATE EQUITY 2016 AB OCH COELI PRIVATE -2-

03/26/2021 | 11:01am EDT
summan erhåller Coeli Private Equity Management II AB stamaktier i CPE med samma villkor som övriga investerare. 
Styrelserna har vid värderingen av CPE 2016:s utestående preferensaktier P1 inte åsatt dessa ett värde baserat på den 
vinstdelningsrätt (s.k. carried interest) motsvarande 20 procent av den del av avkastningen i CPE 2016 som överstiger 
tröskelräntan på 5 procent per år. Det innebär att Coeli Private Equity Management II AB, som är ensam innehavare av 
preferensaktie P1 i CPE 2016, inte kommer att kompenseras för detta värde (vilket Coeli Private Equity Management II AB 
kompenserades för i samband med fusionerna av Årsfonderna) 
Styrelsernas rekommendationer 
CPEs och CPE 2016 styrelser anser att ett samgående är till fördel för respektive bolag och dess aktieägare samt att 
utbytesrelationen är skälig, varför de båda styrelserna var för sig enhälligt rekommenderar aktieägarna i respektive 
bolag att rösta för ett godkännande av Fusionsplanen vid de bolagsstämmor som är planerade att hållas den 18 maj 2021. 
 
Fusionens genomförande 
Styrelserna i bolagen föreslår att Fusionen sker genom att CPE absorberar CPE 2016. Aktier i CPE 2016 kommer att 
ersättas med nya aktier i CPE. 
Utbytesrelation 
Varje preferensaktie P1 i CPE 2016 kommer att ersättas med 0,0628 nya stamaktier i CPE och varje preferensaktie P2 i 
CPE 2016 kommer att ersättas med 1,9166 nya stamaktier i CPE. En aktieägare i CPE 2016 som innehar 100 preferensaktier 
P1 kommer således att erhålla 6,28 nya stamaktier i CPE och en aktieägare i CPE 2016 som innehar 100 preferensaktier P2 
kommer således att erhålla 191,66 nya stamaktier i CPE. Utbytesrelationen baseras främst på värdet på redovisat eget 
kapital i CPE 2016 per den 31 december 2020, justerat för väsentliga förändringar under perioden fram till och med den 
26 mars 2021. 
Det totala fusionsvederlaget beräknas uppgå till cirka 49,5 MSEK. 
Inga bonusarrangemang eller annan finansiell kompensation har erbjudits eller erbjuds medarbetare i CPE 2016 inom ramen 
för Fusionen. 
Bolagsstämmor 
Slutliga beslut rörande Fusionen kommer att fattas med kvalificerad majoritet (2/3 av avgivna röster och vid stämman 
företrädda aktier) vid bolagsstämmor i de båda bolagen, varvid detta majoritetskrav tillämpas inom varje aktieslag som 
är företrätt vid stämman. Stämmorna planeras att hållas den 18 maj 2021. Informationsmaterial kommer att finnas 
tillgängligt för bolagens aktieägare i god tid före stämmodagen. 
Planerad registrering av Fusionen 
Under förutsättning att de villkor för Fusionen som framgår nedan har uppfyllts kommer Fusionen att få rättsverkan från 
den dag då Bolagsverket registrerar Fusionen. Fram till denna tidpunkt kommer CPE och CPE 2016 att fortsätta som två 
fristående börsnoterade bolag. Med hänsyn bland annat till den tid som registreringsprocessen vid Bolagsverket tar i 
anspråk förväntas datumet för sådan registrering infalla under augusti 2021. Bolagen kommer senare att offentliggöra 
vilken dag Bolagsverket kommer att registrera Fusionen. 
Planerad tidpunkt för CPE 2016:s upplösning 
CPE 2016 upplöses och dess tillgångar och skulder övertas av CPE i och med registreringen av Fusionen. 
Sista dag för handel med preferensaktier P2 i CPE 2016 bedöms vara tre (3) handelsdagar före datumet för registrering 
av Fusionen. 
Notering av de nyemitterade aktier som utgör fusionsvederlag 
CPE kommer att ansöka om upptagande till handel på marknadsplatsen Nordic AIF, en del av den reglerade marknaden som 
drivs av Nordic Growth Market NGM AB, av de nya stamaktier som kommer att emitteras av CPE för att utgöra 
fusionsvederlag för aktier av preferensaktier P1 och P2 i CPE 2016 och första dag för handel med sådana nya aktier 
beräknas bli den första handelsdagen efter registreringen av Fusionen. 
Indikativ tidplan för Fusionen 
26 mars 2021       Offentliggörande av Fusionen 
23 april 2021       Offentliggörande av Informationsdokument 
7 maj 2021        Avstämningsdag för deltagande vid bolagsstämmor i CPE 2016 och i CPE 
10 maj 2021        Sista dag för anmälan av deltagande i CPE 2016s och CPEs bolagsstämmor 
18 maj 2021        Bolagsstämmor i CPE 2016 och i CPE 
18 maj 2021        Information till samtliga aktieägare om utfallet om beslut vid bolagsstämmor 
19 maj 2021        Underrättelse till CPE 2016s kända borgenärer 
20 maj 2021        Ansökan till Bolagsverket om tillstånd att verkställa Fusionsplanen 
24 maj - 24 juli 2021   Kallelse på CPE 2016s kända och okända borgenärer 
Omkring den 28 juli 2021 Bolagsverket lämnar tillstånd att verkställa Fusionsplanen 
Omkring den 13 augusti  Bolagsverket registrerar Fusionen och emissionen av nya aktier i det nya CPE/det Sammanslagna 
2021           Bolaget 

Det sammanslagna bolaget

Organisation

Henrik Arfvidsson är idag VD i både CPE och CPE 2016 och han kommer fortsatt att vara VD för det sammanslagna bolaget.

Styrelsen i det sammanslagna bolaget kommer att motsvaras av nuvarande styrelse i CPE, bestående av Johan Winnerblad (ordförande), Henrik Arfvidsson (VD) och Mikael Larsson. Styrelseledamöterna i CPE 2016 kommer därmed inte att inneha några styrelseposter i det sammanslagna bolaget.

Med hänsyn till den lagstadgade tiden för underrättelse till och kallelse på borgenärer förväntas Fusionen vara genomförd under augusti 2021. Fram till dess kommer CPE och CPE 2016 att verka som två självständiga bolag under nuvarande ledningar och styrelser.

Ägarstruktur pro forma

Antal aktier samt fördelningen av aktier mellan de båda aktieslagen i CPE före och efter Fusionen framgår av tabellen nedan.

                         Stamaktie Stamaktie serie II Totalt 
Antal aktier i CPE före Fusionen         7 670 137 1 400 000     9 070 137 
Nyemitterade aktier i CPE till följd av Fusionen 432 239  -         432 239 
Totalt                      8 102 376 1 400 000     9 502 376 
(efter Fusion): 

Finansiell information

Vid ett samgående mellan CPE 2016 och CPE skulle tillgångarna överföras till det befintliga värdet och bli en del av en större investeringsportfölj. Vid en sammanslagen resultat- och balansräkning per 31 december 2020 skulle detta resultera i redan initiala kostnadsbesparingar och en total resultatökning om 5,0 procent samt ett 5,3 procentigt ökande av tillgångarna. Substansvärdet per aktie skulle vid detta datum med en inräknad nyemission av nya aktier i CPE enligt fusionserbjudandet marginellt sjunka med 0,6 procent.

Val av samgåendemetod

Styrelserna för CPE och CPE 2016 anser att samgåendet ska genomföras som en aktiebolagsrättslig fusion av bolagen, varvid båda bolagens aktieägare ges möjlighet att godkänna samgåendet på extra bolagsstämma i respektive bolag. Styrelserna anser att en fusion är ett lämpligt sätt för två bolag att gå samman när avsikten, som i detta fall, är att villkoren för samgåendet generellt sett inte ska innebära någon värdeöverföring från det ena bolaget till det andra eller mellan bolagens aktieägargrupper. Båda styrelser deltar aktivt i arbetet med samgåendet.

Fusionen genomförs genom att preferensaktier P1 och P2 i CPE 2016 ersätts av nya stamaktier i CPE. Varje preferensaktie P1 i CPE 2016 kommer att ersättas med 0,0628 nya stamaktier i CPE och varje preferensaktie P2 i CPE 2016 kommer att ersättas med 1,9166 nya stamaktier i CPE.

CPEs aktiekapital, som för närvarande uppgår till 10 000 000 kronor, kommer till följd av Fusionen ökas med högst cirka 476 551,79 kronor till högst 10 476 551,79 kronor genom utgivande av högst 432 239 stamaktier.

Åtagande för perioden före Fusionen

CPE och CPE 2016 har åtagit sig att, fram till den dag då Fusionen registreras hos Bolagsverket, fortsätta att bedriva sina respektive verksamheter på sedvanligt sätt. Vidare har CPE och CPE 2016 åtagit sig att inte utan föregående skriftligt medgivande från det andra bolaget: a. besluta om eller betala utdelning eller göra någon annan värdeöverföring till aktieägare (med undantag för den

vinstutdelning som CPE 2016 avser att fatta beslut om vid bolagsstämma den 18 maj 2021 och som avser utdelning till

Coeli Private Equity Management II AB för räkenskapsåret 2020); b. emittera aktier eller andra värdepapper (med undantag för de nyemitterade aktier som ska utgöra fusionsvederlag); c. förvärva, avyttra eller avtala om att förvärva eller avyttra betydande aktieinnehav, verksamheter eller tillgångar; d. ingå eller ändra betydande avtal eller andra överenskommelser eller uppta nya betydande lån, utöver vad som faller

inom respektive bolags normala affärsverksamhet; eller e. ändra bolagsordning, med undantag för ändringar som är ett led i genomförandet av Fusionen.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 26, 2021 12:00 ET (16:00 GMT)

Latest news "Companies"
05:59pWhat can $2.1 billion do for infection control in the wake of COVID-19?
BU
05:58pChevron Selects P97 Networks to Enhance Mobile App, Consumer Experience at Retail Stations
BU
05:54pCONCERNED SHAREHOLDERS OF ROCKY MOUNTAIN : Comment on the Board's Last-Minute Attempt to Circumvent the Shareholder Franchise
BU
05:53pCONGENITAL SYPHILIS : L.A. County Repeatedly Fails to Act, Says AHF
BU
05:52pMayor Tishaura O. Jones Joins Biden-Harris Administration to Launch House America Initiative to Address Homelessness Crisis
PU
05:52pPM MEETING WITH PRESIDENT MOON OF THE REPUBLIC OF KOREA : 20 September 2021
PU
05:52pBRASILAGRO COMPANHIA BRASILEIRA DE PROPRIEDADES AGRÍCOLAS : Notice to Shareholders - Shareholders┤ Meeting New Date
PU
05:51pMagna And Veoneer Announce Expiration Of Hart-Scott-Rodino Waiting Period
GL
05:50pWall Street extends global slump on China fears
RE
05:49pVerrica Pharma Shares Slide 25% After Company Receives Letter From FDA
DJ
Latest news "Companies"