Log in
E-mail
Password
Show password
Remember
Forgot password ?
Become a member for free
Sign up
Sign up
New member
Sign up for FREE
New customer
Discover our services
Settings
Settings
Dynamic quotes 
OFFON
News: Latest News
Latest NewsCompaniesMarketsEconomy & ForexCommoditiesInterest RatesBusiness LeadersFinance Pro.CalendarSectors

Amundi Physical Metals plc : Final Terms -20-

10/21/2021 | 11:49am EST

-- Emittenten kan variera totalkostnadsandelen på begäran av rådgivaren vid olika tillfällen förutsatt attingen ökning får göras om inte ett meddelande skickas ut minst 30 dagar i förväg till värdepappersinnehavarna.

-- Mervärdesskatt kan komma att betalas för överföringar av metaller till eller av emittenten under vissaomständigheter. Detta kan negativt påverka emittentens förmåga att till fullo uppfylla sina skyldigheter förETC-värdepapperen i aktuell serie och kan igångsätta en mervärdesinlösenhändelse som leder till en förtidsinlösenav alla ETC-värdepapper i sådana serier.

-- Att investera i ETC-värdepapper kommer inte att göra investeraren till ägare av den metall som innehas avförvaringsinstitutet (eller en underförvarare som anlitas av förvaringsinstitutet) för den beröra serien. Enförtidsinlösen av ETC-värdepapperen i en serie kommer att avräknas i kontanter.

-- ETC-värdepapper kan vara långfristiga och en investerare som inte är en auktoriserad deltagare kan endastrealisera värdet på ett ETC-värdepapper om en förtidsinlösenhändelse inträffar eller på ett planerat förfallodatumgenom att sälja det till den då gällande marknadskursen till en auktoriserad försäljare eller till andrainvesterare på sekundärmarknaden. Samtidigt som varje auktoriserad deltagare kan agera marknadsgarant för enaktuell serie, måste en auktoriserad deltagare inte agera marknadsgarant för en serie och en auktoriserad deltagarekan när som helst avbryta sin roll som marknadsgarant. Vidare kan en marknad för ETC-värdepapper vara illikvid ochsekundärmarknadskursen (om sådan föreligger) på ETC-värdepapper kan vara avsevärt lägre än den kurs som betalats avinvesteraren.

-- Det nominella beloppet plus det angivna räntebeloppet fungerar som ett lägsta återbetalningsbelopp vidförtida eller slutlig inlösen av ETC-värdepapperen i en serie. Om en likvidationsprocess för metallrättigheten förvarje ETC-värdepapper i sådana serier är otillräcklig för att finansiera det nominella beloppet och det angivnaräntebeloppet att betala för sådant ETC-värdepapper vid sådan förtida eller slutlig inlösen, kan innehavaren intefå betalning av det nominella beloppet och/eller det angivna räntebeloppet till fullo och kan därför erhållaavsevärt mindre. För varje ETC-värdepapper kommer betalning av det angivna räntebeloppet tillvärdepappersinnehavarna att rangordnas med högre prioritet än betalning av det nominella beloppet.

-- Emittenten och värdepappersinnehavarna är exponerade för metallmotpartens, förvaringsinstitutets och deauktoriserade deltagarnas kreditvärdighet.

-- Förvaringsinstitutet måste, enligt förvaringsavtalet, kontrollera att den metall som levereras av deauktoriserade deltagarna i utbyte mot ETC-värdepapper följer reglerna för god leverans av guld- och silvertackor.Dessa regler publiceras av LBMA. En sådan kontroll kanske inte fullt ut förhindrar att auktoriserade deltagareförvarar metall som inte klarar att uppfylla de erforderliga renhetsstandarderna.

-- Grundaren, rådgivaren, förvaltaren, värdepappersförvaltaren, administratören, förvaringsinstitutet, deauktoriserade deltagarna, metallmotparten, var och en ett ombud och/eller deras närstående parter kan aktivt handlamed eller ha innehav i metallen och andra finansiella instrument baserade på eller relaterade till metallen. Sådanverksamhet medför intressekonflikter och kan påverka kursen och likviditeten på ETC-värdepapperen negativt.

D. VIKTIG INFORMATION OM GODKÄNNANDE FÖR HANDEL PÅ EN REGLERAD MARKNAD

D.1 Enligt vilka villkor och när kan jag investera i detta värdepapper?

Vid den inledande emissionen tillgängliggörs ETC-värdepapperen av emittenten för teckning endast för juridiska personer ("auktoriserade deltagare") som tillåts köpa och sälja ETC-värdepapperen direkt från emittenten enligt ett avtal för en godkänd deltagare med emittenten. Auktoriserade deltagare kommer att betala för sådana teckningar genom att leverera metall motsvarande metallrättigheten per ETC-värdepapper för de ETC-värdepapper som tecknas. Auktoriserade deltagare kan även fungera som marknadsgaranter dvs. de köper och säljer ETC-värdepapper från och till investerare på OTC-basis eller via en fondbörs. Men alla marknadsgaranter måste inte vara auktoriserade deltagare.

Ett erbjudande eller försäljning av ETC-värdepapper till en investerare via en auktoriserad deltagare eller annan distributör eller mäklare som är auktoriserad att använda grundprospektet, (var och en kallad en "auktoriserad säljare ") kommer att göras enligt villkor och andra uppgörelser som finns mellan den auktoriserade säljaren och investeraren inklusive uppgörelser vad gäller kurs, allokering och avräkning. Detta ansvar kommer att vila på den tillämpliga finansiella mellanhanden vid tidpunkten för ett sådant erbjudande att förse investeraren med den informationen. Ingen av emittenten, grundaren eller någon annan transaktionspart (utöver den berörda auktoriserade grundaren) kommer att vara en part i sådana uppgörelser med investerare och i enlighet med detta kan inte grundprospektet och eventuella slutvillkor inte innehålla sådan information och i sådant fall måste en investerare erhålla sådan information från den berörda auktoriserade grundaren.

D.2 Varför har prospektet sammanställts?

D.2.1 Bakgrund till erbjudandet och hur behållningen används

ETC-värdepapperen erbjuder investerare ett förhållandevis enkelt sätt att skaffa sig exponering mot spotprisernas rörelser på guld och ge ett alternativt sätt att skaffa sig en exponering som i väldigt hög grad liknar en direkt investering i guld. Även om ETC-värdepapperen inte är en exakt motsvarighet till guld, ger de investerarna ett alternativ som medger en deltagandegrad på guldmarknaden via värdepappersmarknaden. Nettobehållningen från emissionen av en serie ETC-värdepapper kommer att vara en metallmängd som till sist kommer att innehas på det eller de fördelade kontona för sådana serier. Sådan metall ska användas för att uppfylla emittentens skyldigheter för sådana serier.

D.2.2 Väsentliga intressekonflikter som rör erbjudandet eller tillträde till handel

På datumet för grundprospektet är grundaren för programmet ("grundaren") Amundi Asset Management S.A.S som även fungerar som rådgivare till emittenten för varje serie och utför vissa uppgifter och fattar vissa beslut åt emittenten enligt ett rådgivningsavtal. Amundi Asset Management S.A.S. ägs ytterst av Crédit Agricole S.A. ett dotterbolag inom Crédit Agricole S.A. eller Crédit Agricole-koncernen. Någon av cheferna på de föregående företagen kan (a) ha ett intresse i de ETC-värdepapper som emitterats av emittenten eller i en transaktion som genomförs med eller åt denne, eller en relation av någon typ med en annan person, vilket kan medföra en potentiell intressekonflikt med deras respektive skyldigheter till grundaren och rådgivaren, and (b) handla med eller på annat sätt utnyttja tjänsterna från Crédit Agricole-koncernens företag i samband med genomförandet av sådana skyldigheter, och ingen av dem kommer att vara skyldig att redovisa vinst eller ersättning som härleds från sådant handlande.

Ett dotterbolag i Crédit Agricole-koncernen och/eller dess dotterbolag kan ägna sig åt handel och marknadsgarantverksamhet och kan inneha långa eller korta positioner i metaller, andra instrument eller derivatprodukter baserade på eller härledda till metall, metaller för egen räkning eller för andra konton under förvaltning. Crédit Agricole-koncernens dotterbolag kan även emittera värdepapper eller ingå finansiella instrument avseende guld. I den utsträckning som ett dotterbolag i Crédit Agricole-koncernen, direkt eller via dotterbolag, betjänar en emittent, ombud, chef, sponsor eller garant för sådana värdepapper eller andra instrument, kan dennes intressen med avseende på sådana produkter vara motsatta värdepappersinnehavarnas intressen. Sådan verksamhet kan ha en negativ effekt på värdet på ETC-värdepapperen och/eller värdet på det underliggande guldet som är härlett till ETC-värdepapperen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ISIN:     FR0013416716 
Category Code: PFT 
TIDM:     GLDA 
LEI Code:   635400OKXTE2YQC92T76 
Sequence No.: 124948 
EQS News ID:  1242698 
 
End of Announcement EQS News Service 
=------------------------------------------------------------------------------------
 

Image link: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1242698&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

October 21, 2021 11:48 ET (15:48 GMT)

Latest news "Companies"
05:59pSOUTHERN CROSS MEDIA : LIVE MUSIC RETURNS IN 2022 WITH AUSTRALIA'S BIGGEST AUDIO EVENT, CONCERT IN THE CLOUDS ON LiSTNR
PU
05:59pCANNINDAH RESOURCES : Near Surface High Grade Cu in Hole 4
PU
05:59pPRODIGY GOLD NL : Progress Results for Buccaneer Diamond Drilling
PU
05:59pCLOUDMD SOFTWARE & SERVICES : Notice of Meeting and Record Date (Amended) - Sept 14-21
PU
05:59pCLOUDMD SOFTWARE & SERVICES : Notice of Meeting and Record Date (Amended) - Sept 3-21
PU
05:59pCLOUDMD SOFTWARE & SERVICES : Notice of Meeting - Oct 18-21
PU
05:59pLYNAS RARE EARTHS : CEO's Presentation to AGM
PU
05:59pWIDE OPEN AGRICULTURE : Proposed issue of securities - WOA
PU
05:59pCLOUDMD SOFTWARE & SERVICES : Other Securityholder Documents - Feb 20-20
PU
05:59pCLOUDMD SOFTWARE & SERVICES : Management Information Circular - Oct 18-21
PU
Latest news "Companies"