Log in
E-mail
Password
Show password
Remember
Forgot password ?
Become a member for free
Sign up
Sign up
New member
Sign up for FREE
New customer
Discover our services
Settings
Settings
Dynamic quotes 
OFFON
News: Latest News
Latest NewsCompaniesMarketsEconomy & ForexCommoditiesInterest RatesBusiness LeadersFinance Pro.CalendarSectors

Amundi Physical Metals plc: Final Terms -19-

03/22/2021 | 05:58am EDT

för mervärdesskat för en tidigare metalleverans (en "mervärdesskatteinlösenhändelse") iii. vissa av emittentens huvudsakliga tjänsteleverantörer avsäger sig sitt uppdrag eller sin utnämning när sådana

serier upphör av någon anledning och ingen efterträdare eller ersättare har utsetts inom 120 kalenderdagar (ett "

icke ersättande av en tjänsteleverantör vid en inlösenhändelse") iv. det gällande värdet på ett ETC-värdepapper under två på varandra följande dagar utan handelsstörning (beräknat av

administratören genom hänvisning till varje ETC-värdepappers metallrättighet och "metallreferenspriset" (som är

LBMA:s guldpris eller sådant efterträdande metallreferenspris som kan fastställas vid olika tillfällen) på varje

sådan dag utan handelsstörning) är mindre än eller lika med 20 procent av emissionskursen per ETC-värdepapper

(beräknat genom hänvisning till varje ETC-värdepappers metallrättighet och metalreferenspriset) på seriens

emissionsdatum (en "marknadsvärdesinlösenhändelse") eller v. en insolvenshändelse inträffar som omfattar vissa överträdelser av emittenten av dennes skyldigheter som inte

åtgärdas inom tillämplig åtgärdsperiod och vissa insolvenshändelser som rör emittenten (en "insolvenshändelse").

"Förtidsinlösenbeloppet" ska utgöras av ett belopp (där beloppet kan innehålla en ränteinlösenpremie om det överstiger emissionskursen för ett ETC-värdepapper i den första delmängden i sådana serier) noterat i US-dollar för ett ETC-värdepapper som är lika med eller större än: i. resultatet av (a) metallrättigheterna (uttryck i förstklassiga troy uns) på datumet som anges i aktuellt meddelande

med en emittentgrundad inlösenhändelse, en mervärdesskatteinlösenhändelse, ett icke ersättande av en

tjänsteleverantör vid en inlösenhändelse, en marknadsvärdesinlösenhändelse eller en insolvenshändelse, i

tillämpliga fall ("förtidsinlösenhandelsdatum", vid en senareläggning i vissa fall) och (b) det genomsnittpris som

tillskrivs varje förstklassigt troy uns metall som innehas på det fördelade kontot på förtidsinlösenhandelsdatumet

baserat på (1) behållningen som erhålls för metall som sålts före den femte affärsdag som omedelbart föregår den

40:e affärsdagen efter förtidsinlösenhandelsdatumet (en sådan dag som är den 40:e affärsdagen efter ett

förtidsinlösenhandelsdatum kallas "metallförsäljningens stoppdatum") och (2) referenspriset på metallen som

publiceras hos aktuell priskälla får sådana serier (eller en efterträdande eller ersättande priskälla) för metall

som inte säljs före den femte affärsdagen som omedelbart föregår metallförsäljningens stoppdatum och ii. det nominella beloppet plus det angivna räntebeloppet.

Betalning av ett förtidsinlösenbelopp eller det slutliga inlösenbeloppet är alltid föremål för bestämmelser om begränsat återkrav.

Källskatt

Alla betalningar för ETC-värdepapperen kommer att göras minus och efter avsättning för eventuell källskatt eller avdrag för skatter. Om källskatt eller innehållande, minskning eller avdrag för skatt tillämpas för betalningar på betalning för ETC-värdepapper i en serie, kommer värdepappersinnehavarna att bli föremål för sådan skatt eller innehållande eller minskning och kommer inte att ha rätt att erhålla belopp som kompensation för sådan skatt eller sådant avdrag. Någon insolvens kommer inte att inträffa på grund källskatt eller sådant avdrag.

Gällande lagstiftning

ETC-värdepapperen kommer att styras av irländsk lag. Det kommer att finnas två förvaltningsdokument för varje serie ETC-värdepapper - ett kommer att styras av irländsk lag och det andra kommer att styras av engelsk lag.

C.1.4 Rangordning av ETC-värdepapperen i emittentens kapitalstruktur vid insolvens

ETC-värdepapperen är åtaganden som är säkerställda med begränsade återkrav utgivna av emittenten, och ETC-värdepapperen i en serie rangordnas likadant sinsemellan. Emittentens skyldigheter för en serie säkerställs av den säkerställda egendomen. Värdepapperet för den säkrade tillgången i en serie kommer att kunna verkställas om betalning av det slutliga inlösenbeloppet eller förtidsinlösenbeloppet, i tillämpliga fall, inte görs till fullo när det förfaller på det planerade inlösendatumet eller på aktuellt avräkningsdatum för förtidsinlösen, i tillämpliga fall.

C.1.5 Begränsningar för fritt överlåtbarhet av värdepapperen

Intressen i ETC-värdepapper som omsätts i ett clearingsystem kommer att överföras enligt clearingsystemets metoder och bestämmelser. ETC-värdepapperen kommer att vara fritt överlåtbara med vissa begränsningar för försäljning av ETC-värdepapper till, bland övriga jurisdiktioner, Storbritannien, USA, Schweiz och andra EES-länder till vars behöriga myndighet grundprospektet inte har offentliggjorts eller där tillstånd ej erhållits. Dessa begränsningar siktar huvudsakligen på allmänheten i sådana jurisdiktioner såvida inte vissa undantag tillämpas även om vissa av begränsningarna är generella förbud för försäljning av ETC-värdepapper i den berörda jurisdiktionen. ETC-värdepapperen är föremål för kraven i de amerikanska skattelagarna.

C.2 Var kommer ETC-värdepapperen att handlas?

Ansökan har gjorts att ETC-värdepapperen ska tillåtas för listning på Euronext Paris, Euronext Amsterdam, tyska börsen och för handel på deras reglerade marknader. ETC-värdepapperen kan även tillåtas på Londonbörsen och för handel på de reglerade marknaderna och/eller annan/andra huvudmarknader någon gång i framtiden.

C.3 Vilka är de huvudsakliga riskerna som är specifika för emittenten? ? Värdet, sekundärmarknadspriset och förtidsinlösenbeloppet eller det slutliga inlösenbeloppet kommer för varje

ETC-värdepapper i en serie i tillämpliga fall att påverkas av prisrörelser på metall, marknadsuppfattning, vissa

transaktionsparters kreditvärdighet och ETC-värdepapperens likviditet på sekundärmarknaden. Metallpriset (och,

genom en utvidgning, kursen på ETC-värdepapperet) kan både öka och minska och avkastningen på metall i framtiden

kan inte återspegla dess tidigare resultat. ? Guld är i allmänhet mer volatilt än de flesta andra tillgångsslag, vilket gör investeringar i guld mer riskfyllda

mer komplicerade än andra investeringar, och sekundärmarknadskursen på ETC-värdepapperen kan uppvisa en liknande

volatilitet. ? Minskningen av metallrättigheten genom totalkostnadsandelen och påförandet av tecknings- och återköpsavgifter på

auktoriserade deltagare (som sannolikt vidareförs till investerarna) kan visa sig vara föga tilltalande för

investerare som endast är intresserade prisrörelsen på metallen och det finns inga garantier att avkastningen på

metall kommer att vara tillräcklig för att väga upp totalkostnadsandelen och sådana avgifter. ? Emittenten kan välja att genomföra en emittentgrundad inlösenhändelse och lösa in alla ETC-värdepapper i en serie i

förtid genom att meddela detta minst 30 kalenderdagar i förväg till värdepappersinnehavarna. ? Emittenten kan variera totalkostnadsandelen på begäran av rådgivaren vid olika tillfällen förutsatt att ingen

ökning får göras om inte ett meddelande skickas ut minst 30 dagar i förväg till värdepappersinnehavarna. ? Mervärdesskatt kan komma att betalas för överföringar av metaller till eller av emittenten under vissa

omständigheter. Detta kan negativt påverka emittentens förmåga att till fullo uppfylla sina skyldigheter för

ETC-värdepapperen i aktuell serie och kan igångsätta en mervärdesinlösenhändelse som leder till en förtidsinlösen

av alla ETC-värdepapper i sådana serier. ? Att investera i ETC-värdepapper kommer inte att göra investeraren till ägare av den metall som innehas av

förvaringsinstitutet (eller en underförvarare som anlitas av förvaringsinstitutet) för den beröra serien. En

förtidsinlösen av ETC-värdepapperen i en serie kommer att avräknas i kontanter. ? ETC-värdepapper kan vara långfristiga och en investerare som inte är en auktoriserad deltagare kan endast realisera

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 22, 2021 06:57 ET (10:57 GMT)

Stocks mentioned in the article
ChangeLast1st jan.
UT GROUP CO., LTD. 1.76% 3180 End-of-day quote.-0.63%
Latest news "Companies"
03:54aKey economic policy stances of candidates to be Japan's next PM
RE
03:52aALPHABET : India antitrust probe finds Google abused Android dominance, report shows
RE
03:52aMARIFIL MINES : Film Blowing Machine Head Rotary Die (Sep) Detail Inside
PU
03:40aPRESS RELEASE : FDA Advisory Committee Votes -4-
DJ
03:40aPRESS RELEASE : FDA Advisory Committee Votes -3-
DJ
03:40aPRESS RELEASE : FDA Advisory Committee Votes -2-
DJ
03:40aPRESS RELEASE : FDA Advisory Committee Votes Unanimously in Favor of COMIRNATY(R) Booster for Emergency Use in People 65 and Older and Certain High-Risk Populations
DJ
03:36aGoogle says it will work with india antitrust authority to show android has led to more competition, not less
RE
03:36aGoogle practices led to unfair condition on device manufacturers in india – antitrust report
RE
03:36aIndia antitrust probe finds google abused dominant position of android operating system-report seen by reuters
RE
Latest news "Companies"