Log in
E-mail
Password
Show password
Remember
Forgot password ?
Become a member for free
Sign up
Sign up
New member
Sign up for FREE
New customer
Discover our services
Settings
Settings
Dynamic quotes 
OFFON
News: Latest News
Latest NewsCompaniesMarketsEconomy & ForexCommoditiesInterest RatesBusiness LeadersFinance Pro.CalendarSectors

Amundi Physical Metals plc : Final Terms -17-

09/17/2021 | 11:13am EDT

BILAGA - Emissionsspecifik sammanfattning 16 september 2021

SAMMANFATTNING 
A. INTRODUKTION OCH VARNINGAR 
A.1.1             Namn och internationellt värdepappersidentifieringsnummer (ISIN) för värdepapperet 
Serien Amundi Physical Gold ETC förfaller 2118 ("serien") och har emitterats inom ramen för värdepappersprogrammet för 
börshandlade råvaror knuten till säkrade ädelmetaller. ISIN-kod: FR0013416716. 
A.1.2             Kontaktuppgifter till emittenten samt dess juridiska företagsidentifieringskod (LEI-kod) 
Amundi Physical Metals plc ("emittenten") är ett publikt aktiebolag bildat i Irland. Dess säte är beläget på adressen 
2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Irland. Emittentens telefonnummer är +353 1 905 8020 och dessa 
LEI-kod är 635400OKXTE2YQC92T76. 
A.1.3             Kontaktuppgifter till den person på behörig myndighet som godkänner grundprospektet 
Grundprospektet har godkänts enligt förordning (EU) 2017/1129 ("prospektförordningen") av Irlands centralbank som 
behöriga myndighet. Adress: New Wapping Street, North Wall Quay, Dublin 1. Telefonnummer: +353 1 224 6000. 
A.1.4             Datum för godkännande av grundprospektet 
Grundprospektet ("grundprospektet") godkändes den 19 maj 2021 och kan ändras och/eller utökas med bilagor vid olika 
tillfällen inklusive genom en bilaga daterad den 16 juli 2021. 
A.1.5             Varning 
Denna sammanfattning har sammanställts enligt artikel 7 i prospektförordningen och ska läsas som en introduktion till 
grundprospektet. Ett beslut att investera i börshandlade, säkerställda värdepapper med begränsat återkrav knutna till 
guldpriset för denna serie ("ETC-värdepapperen") ska baseras på att investeraren läser grundprospektet i sin helhet, 
inklusive de dithörande slutvillkoren för denna delmängd ("slutvillkoren"). En investerare kan förlora allt eller 
delar av sitt investerade kapital. När ett rättsanspråk som rör informationen i detta grundprospekt tas upp i domstol, 
kan en målsägande investerare, enligt den nationella lagen i ett EES-land, tvingas bära kostnaderna för översättningen 
av grundprospektet innan domstolsprocessen inleds. Det civilrättliga ansvaret är endast knutet till de personer som har 
lagt fram denna sammanfattning inklusive en översättning av den, men endast om denna sammanfattning är missledande, 
inkorrekt eller inkonsekvent när den läses tillsammans med de övriga delarna av grundprospektet; eller om prospektet, 
när det läses tillsammans med de andra delarna av grundprospektet, inte tillhandahåller viktig information som hjälper 
investerarna när de fattar beslut om att investera i ETC-värdepapper. Detta dokument utgör inte något erbjudande eller 
förslag till en person att teckna eller köpa ETC-värdepapper. Det har sammanställts i samband med slutvillkoren. 
B. BASFAKTA OM EMITTENTEN 
B.1              Vem emitterar värdepapperen? 
B.1.1             Hemvist, juridisk form, LEI-kod, jurisdiktion för bildandet och driftsland 
Emittenten inregistrerades den 4 december 2018 som ett publikt aktiebolag i Irland bildat enligt 2014 års bolagslag i 
Irland, med ändringar, med registreringsnummer: 638962. Dess LEI-kod är 635400OKXTE2YQC92T76. 
B.1.2             Huvudsaklig verksamhet 
Emittenten har bildats som ett företag för ett särskilt syfte och har utarbetat ett program ("programmet") enligt 
vilket ETC-värdepapperen knutna till guld ("guld" eller "metall") kan emitteras vid olika tillfällen. Varje serie 
ETC-värdepapper emitterade inom ramen för programmet kommer att knytas till, och ge exponering mot, guldpriset. 
B.1.3             Större aktieägare 
Emittentens auktoriserade aktiekapital är 25 000 euro, uppdelat i 25 000 stamaktier på 1 euro vardera, av vilka alla 
all har emitterats och är betalade till fullo. Sådana aktier hålls av Cafico Trust Company Limited i förvaring för 
välgörenhetsändamål. 
B.1.4             Viktiga verkställande direktörer 
Cheferna för emittenten är Rolando Ebuna, Máiréad Lyons och Matthieu André Michel Guignard. 
B.1.5             Stadgeenliga revisorer 
 Emittentens stadgeenliga revisorer är KPMG Irland. 
B.2              Vilken är den väsentliga ekonomiska informationen om emittenten? 
Emittenten har publicerat sin reviderade årsredovisning för perioden från den 1 april 2020 till den period som slutar 
den 31 mars 2021. Den sammanfattande informationen nedan är hämtad från emittentens rapport över finansiell ställning 
per den 31 mars 2021: 
Summa omsättningstillgångar (i USD)   2 961 347 863 
Summa eget kapital (i USD)       33 899 
Summa kortfristiga skulder (i USD)   2 961 313 964 
Summa eget kapital och skulder (i USD) 2 961 347 863 

B.3 Vilka är de huvudsakliga riskerna specifika för emittenten?

-- Emittenten är ett företag bildat för ett särskilt syfte utan andra tillgångar än det inbetaldaaktiekapitalet samt de tillgångar genom vilka ETC-värdepapperen säkras (huvudsakligen guld). För varje seriekommer innehavarna av sådana ETC-värdepapper ("värdepappersinnehavarna") att endast ha tillgång till den säkradetillgången (enligt definitionen nedan) och inte till några andra av emittentens tillgångar. Om ett utestående kravfortsätter att vara obetat efter försäljning av den säkrade tillgången för sådana serier kommer ett sådant krav attelimineras och ingen skuld kommer att föreligga för emittenten för detta.

B. BASFAKTA OM VÄRDEPAPPEREN

C.1 Vilka är de huvudsakliga egenskaperna hos ETC-värdepapperen?

C.1.1 Typ, klass och ISIN-kod

Råvarukopplade värdepapper. ISIN-kod: FR0013416716 Gemensam kod: 199119532

C.1.2 Valuta, valör, parivärde, antal emitterade värdepapper och löptid

ETC-värdepapperen är noterade i US-dollar. ETC-värdepapperen är emitterade i global innehavarform. Enligt prospektdirektivet ska det nominella beloppet för varje ETC-värdepapper (5,085 USD) anses vara valören på ett sådant ETC-värdepapper. ETC-värdepapperen behandlas av emittenten som om de har en lägsta valör på mindre än 100 000 euro. Per emissionsdatumet för ovanstående delmängd ETC-värdepapper, kommer det att finnas 53 025 864,00 ETC-värdepapper i denna emitterade serie. Den schemalagda förfallodagen ("schemalagd förfalldatum") för ETC-värdepapperen är den 23 maj 2118.

C.1.3 Rättigheter knutna till ETC-värdepapperen

Översikt

ETC-värdepapperen är utformade för att ge köparna en exponering mot guld utan att behöva ta emot en fysisk leverans av guld. Emittenten kan, enligt programmet, endast emittera ETC-värdepapper till auktoriserade deltagare som utsetts till sådana (var och en kallad en "auktoriserad deltagare"). Auktoriserade deltagare kan därefter sälja sådana ETC-värdepapper till privatkunder, professionella kunder eller andra auktoriserade motparter (enligt vissa försäljningsbegränsningar som finns i grundprospektet). Den första delmängden i serien emitterades den 23 maj 2019 (" seriens emissionsdatum") till en eller flera auktoriserade deltagare.

Varje ETC-värdepapper är hänförligt till ett specifikt belopp i guldets vikt, angivet i slutvillkoren, kallat " metallrätt". För att underbygga sina skyldigheter enligt ETC-värdepapperen, kommer emittenten att sträva efter att inneha tillräckligt med guld för att uppfylla sina skyldigheter enligt ETC-värdepapperen. På seriens emissionsdatum tillskrevs varje ETC-värdepapper en metallrättighet ("första metallrättigheten") och varje därpå följande dag ska metallrättigheten för varje ETC-värdepapper minskas genom en procentsats ("totalkostnadsandel") som fastställs vara tillräcklig för att finansiera emittentens hela driftsavgift till Amundi Asset Management S.A.S ("rådgivaren"). För att finansiera en sådan total driftsavgift, ska HSBC Bank plc ("metallmotparten") periodiskt sälja en mängd guld (" totalkostnadsandelsmetallen") som motsvarar de ackumulerade minskningarna (enligt totalkostnadsandelen) till metallrättigheten knuten till alla ETC-värdepapper i serien. Totalkostnadsandelen ska upphöra att tillämpas för ett ETC-värdepapper i en serie vid en av följande händelser som inträffar först (i) ett handelsdatum för återköp som rör ett sådant ETC-värdepapper, (ii) ett handelsdatum för en förtida inlösen som rör sådana serier eller (iii) det värderingsdatumet för en slutlig inlösen för sådana serier. Guldet kommer att hållas åt emittenten av HSBC Bank plc (" förvaringsinstitutet") och kommer vanligen att hållas på "fördelad" basis enligt villkoren i förvaringsavtalet på relevant tilldelat konto tillhörigt emittenten hos

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 17, 2021 11:12 ET (15:12 GMT)

Latest news "Companies"
05:59pSpencer Fane Expands into Nashville Market through Combination with Bone McAllester Norton
GL
05:59pSpencer Fane Expands into Nashville Market through Combination with Bone McAllester Norton
GL
05:58pADM ENDEAVORS, INC. (OTCQB : ADMQ) City of Fort Worth Zoning Commission Denies 8 Million Dollar Planned Development for East Fort Worth
BU
05:56pVIEWRAY : to Host a Virtual Clinical Data Event for Investors and Analysts on October 28, 2021
PR
05:55pAllied Copper Announces Filing of Filing Statement
NE
05:54pFashion firm Rent the Runway aims for nearly $1.3 billion valuation in U.S. IPO
RE
05:54pToronto market scales record high on rotation into technology
RE
05:53pTRIUMPH GROUP : to Webcast Second Quarter Fiscal Year 2022 Earnings Conference Call
PR
05:53pextractX Ltd. Announces Additions to the Board of Directors and Appointment of Chief-level Executives Following Completion of Business Acquisition of extractX Incorporated
GL
05:53pextractX Ltd. Announces Additions to the Board of Directors and Appointment of Chief-level Executives Following Completion of Business Acquisition of extractX Incorporated
GL
Latest news "Companies"